Salgs- og leveringsbetingelser

Download A2 Supply ApS salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Gyldighed
  1. Medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, gælder disse Salgs- og Leveringsbetingelser ("Vilkårene") alle ordrer, salg og leverancer af varer eller tjenesteydelser fra Sælger.
  2. Der må ikke foretages ændringer og / eller rettelserne i disse betingelser, medmindre Sælger har givet skriftligt samtykke til sådanne ændringer og / eller rettelser.
 1. Definitioner
  1. "Sælger" betyder ATO SUPPLY Nord ApS, CVR-nr. 41 33 06 78 , Bygaden 10, 2. Ravnkilde, 9610 Nørager, eller tilknyttede virksomheder,  herunder, men ikke begrænset til, datterselskaber, der helt eller delvist, direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres.
  2. "Køber" betyder enhver virksomhed, der køber, eller på anden måde modtager, produkter eller services fra Sælger.
  3. "Produkter" betyder enhver vare eller tjenesteydelse herunder montering, der sælges, leveres mv. af Sælger.
  4. "Ordrebekræftelse" betyder en skriftlig bekræftelse fra Sælger af en ordre, der er afgivet af Køber og / eller bekræftelse af en aftale mellem Køber og Sælger.
  5. "Levering" betyder enhver levering af bestilte Produkter og ydelser fra Sælger til Køber.
 1. Produktinformation
  1. Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af parternes aftale.
 1. Priser
  1. Alle priser afgives med forbehold for råvare- og valutakursændringer, leveringstid med forbehold for mellemsalg og ændring af leveringstid fra Sælgers leverandør.
  2. Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet udtrykkeligt er anført.
  3. Ved salg til privatpersoner skal prisen inklusive moms fremgå af ordrebekræftelsen.
 1. Ordrer
  1. En ordre kan afgives via telefon, e-mail, brev og andre medier.
  2. I tilfælde af forespørgsler, fremsender Sælger en ordrebekræftelse, når Køber har accepteret tilbuddet fra Sælger.
  3. En ordre er først afgivet korrekt, når Køber modtager en Ordrebekræftelse. Efter omstændighederne kan fremsendelse af faktura også betragtes som godkendelse af ordren.
  4. Afgiver Sælger skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Sælger inden 2 uger fra tilbuddets dato.
  5. Ordrebekræftelsen, eller fakturaen såfremt ordrebekræftelse ikke er fremsendt, er Købers dokumentation for de bestilte Produkter, herunder antal og pris.
  6. Såfremt Køber har indsigelser mod Ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være Sælger i hænde senest 1 arbejdsdag efter Ordrebekræftelsens dato.
  7. Købers ordre vil blive leveret i henhold til de oplysninger, der fremgår af Ordrebekræftelsen.
  8. Sælger er ikke ansvarlig for fejl eller afvigelser på Ordrebekræftelsen, som ikke er blevet anmeldt af Køber.
  9. Billeder, skitser, tegninger og andet indhold som fremgår på Hjemmesiden, af Ordrebekræftelsen, i produktbeskrivelser og kataloger mv. er omtrentlige og kan ikke betragtes som værende bindende for Sælger.

 

 1. Kvalitet
  1. Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov.
  2. Salget sker i det omfang der foreligger en EN. norm i henhold hertil, og i det omfang varerne opfylder normen skal de hermed anses for at opfylde kvalitetskravene for det relevant salg.
  3. Salg af plader og coils med farvet overflade tilbydes som standard med 10 års overflade garanti. Ved projekter i kystnære områder om med særlige korrosivt miljø er det kundens ansvar at oplyse dette ved tilbuds forespørgelse, Og der vil som udgangspunkt i aggressivt korrosivt miljø være maksimalt 5 års overflade garanti. Oplyser kunden ikke anvendelse og formål ved tilbuds afgivelse kan garantien bortfalde i tilfælde af uforsvarlig anvendelse af produktet.
  4. For alle massive plade og coils kvaliteter med PVDF-malet overflade, gives der kun overflade garanti hvor forarbejdning med buk af materialet ikke er mindre en R2,5 mm. Om buk til 180 gdr. Kan der ikke garanteres at maling ikke vil revne.
  5. Farve prøver er vejledende og kan afvige fra endelig produktion.
  6. For alle massive plader solgt med Anodisering er det kundens ansvar at produktet kan anvendes til kundens formål. Efterfølgende buk og tilskæring kan beskadige overfladen og dette er kundens ansvar.

For alle massive profiler, plader og coils med pulverlakering er det kundens ansvar at produktet kan anvendes til kundens formål. Efterfølgende buk og tilskæring kan beskadige overfladen og dette er kundens ansvar. Ved anodiseret og pulverlakeret overflader kan der være forskel ved køb af lager varer, hver enkel vare kan være produceret i forskellige produktioner og dermed kan der være forskel overflade, Kunden skal altid trække folie af og tjekke om leveret overflade kan accepteres. Monteret varer kan ikke returneres.

 1. Salg af glas sker udelukkende i henhold til Glas industriens vejledning 3.3 Produkt- og monterings forudsætninger. Og er der ikke udtrykkelig aftalt garanti mod dette i tilbud og/eller ordrebekræftelse gives der ikke garanti mod

dellaminering. Kunden bærer det fulde ansvar for korrekt anvendelse af glas samt dimensionering overholder glas industriens anbefalinger.

 1. Rustfri stål betyder ikke at produktet ikke kan få overflade rust eller blive angrebet at rust. Hvis produktet anvendes i et miljø hvor det udsættes for kemikalier så som skrappe rengøringsmidler og eller andet stærkt korrosivt ude fra påvirkning, kan der opstå rustpletter. Aisi316 er ikke anvendelig i kystnære områder. Her anbefales der at man anvender Duplex 2205. Rustfri produkter skal løbende rengøres og holdes fri for ude fra kommende partikler. Slibning og afrensning kan være nødvendigt. Det er altid kundes ansvar at produktet er anvendeligt til kundes projekt og formål.
 2. Certifikat medfølger kun efter aftale. Sælger kontrollerer, at certifikatet dækker det leverede behov, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger. Kvalitet gældende jævnfør de normer og standarder som vi har gjort gældende i forbindelse med tilbud og/eller ordrebekræftelse. Test og statisk beregning er kundens ansvar. Det er kundens ansvar at de nævnte standarder er tilstrækkelige for kundens projekt. Ved anodiseret og pulverlakeret overflader kan der være forskel ved lagervare leverancer, hver enkel vare kan være produceret i forskellige produktioner. Og nuancer kan være tilfældet. Ved genbestilling er dette ligeledes gældende.                                                                                                                  

 

 1. Kvantum
  1. Ved leverance af ekstruderet profiler og rullet plade produktion skal accepteres for den leverede totalmængde en leveringsmargin på plus/minus 10% af det specificerede kvantum. Beregning efter vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med branchesædvane.
  2. Ved leverance af Glas ikke mindre end det af kunden har bestilt med forbehold for fragt skader.
  3. Ved leverance af Aluminium og stålplader kan der være udsving +/- 10 % i mængde da der produceres ud fra Ruller/Coils
 1. Betaling
  1. Kredit kan kun gives mod kunden kan kreditforsikres og kan maksimalt udgøre den kreditforsikrede værdi inkl. moms. Leverancer ud over kreditsum, kræves der forudbetaling
  2. Betales der ikke forud, skal der som sikkerhed for den fulde betaling stilles behørig bankgaranti for det fulde ordrebeløb inkl. moms senest 4 arbejdsdage efter ordre afgivelse. Såfremt denne garanti ikke foreligger, Står det sælger frit for at automatisk annullere ordre, og ny ordre kan kun indgås, når garanti er modtaget hos sælger, hvorefter Sælger udsteder ny ordrebekræftelse
  3. Betaling skal være sælger i hænde den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Sælger forbeholder sig dog retten til at ændre betalingsbetingelserne inden levering i tilfælde af, at Sælger får oplysninger om eller bliver bekendt med oplysninger om Køber, som viser, at Købers betalingsevne er svækket. Omkostninger som følge af udskydelse vil blive pålagt køber.
 1. Udskydes levering som følge af købers forhold er Køber - med mindre Sælger skriftligt meddeler Køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
 2. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med den rente, som til enhver tid er angivet på fakturaen, dog minimum 12 % p.a. fra forfaldsdato. I forbrugerforhold beregnes renten med den til enhver tid gældende morarentesats, jf. Rentelovens § 5, stk. 1.
 3. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art, medmindre disses berettigelse er fastslået ved dom.
 4. Levering
  1. Medmindre andet er aftalt, sker Leveringen af Produkterne i henhold til Incoterms 2010 Ex Works. Levering sker fra Sælgers adresse eller Produktions faciliteter, uanset om Sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Køber bringer det solgte til Køber.
  2. Leveringstiden regnes fra datoen på Ordrebekræftelsen, medmindre andet fremgår eller er aftalt.
  3. Det er en forudsætning for levering i henhold til Ordrebekræftelsen, at alle de tekniske detaljer og formaliteter, som er nødvendige for ordrens gennemførelse, er på plads. Såfremt dette ikke er tilfældet, regnes leveringstiden fra det øjeblik, hvor disse forhold er på plads. Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse.
  4. Hvis Køber afviser en Levering, som opfylder kravene i henhold til Ordrebekræftelsen, er Køber forpligtet til at betale Sælger, som om Leveringen var foretaget.
  5. Sælger er ikke ansvarlig for Pandemi og lign. Situationer, med helt eller delvis indgriben fra offentlig side, forsinkelser, som skyldes krig, strejker, lockouts eller andre typer af ude fra kommende faktorer der kan påvirke levering. Såfremt sådanne forsinkelser indtræffer, skal leveringstiden forlænges forholdsmæssigt, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 3 måneder.
  6. Sælger er berettiget til at foretage en udskydelse af leveringstiden med op til 45 dage, såfremt der måtte opstå leveringsforhindringer, der ikke burde være forudset på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, uden at Køber af den grund kan påberåbe sig forsinkelse over for Sælger, medmindre andet er aftalt.
  7. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.
  8. Såfremt Køber ikke overholder de aftalte betalingsvilkår, er Sælger berettiget til at nægte at foretage Leveringen.
  9. En forsinkelse, som ikke skyldes Sælgers brud på de aftalte betingelser, berettiger ikke Køber til at annullere en ordre eller kræve kompensation for forsinkelsen.
  10. Sælger håndterer og emballerer Produkterne og tilhørende montagedele efter egne standarder, og alle omkostninger som vedrører håndtering, emballering og forsendelse påhviler Køber, medmindre det tydeligt fremgår, at dette er en del af prisen. Emballage tages alene retur, såfremt det konkret er aftalt mellem Sælger og Køber.
  11. Forsendelse sker for Købers risiko og denne har selv ansvaret for at tegne de nødvendige forsikringer i forbindelse hermed, medmindre andet er aftalt med Sælger.
 5. Ejendomsforbehold
  1. Sælger bevarer den fulde ejendomsret over Produkterne indtil betalingen er gennemført i sin helhed.
  2. Såfremt der er aftalt delbetaling, er Køber ansvarlig for at forsikre Produkterne fra Leveringen har fundet sted og indtil alle betalingsforpligtelser er indfriet.
  3. Sælger bevarer retten til alle tegninger, skitser, forslag mv. og Køber må ikke kopiere disse, eller på anden vis gøre dem tilgængelige for andre, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
 6. Afbestilling
  1. Ved afbestilling af leverancer er Køber forpligtet til at betale fuld erstatning til Sælger, herunder for mistet avance, samt evt. øvrige omkostninger påført Sælger som følge af annulleringen.
 7. Produktændringer
  1. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Såfremt Sælger foretager ændringer i de aftalte specifikationer, skal Sælger uden ugrundet ophold meddele dette til Køber.
 1. Teknisk vejledning
  1. Har sælger ydet køberen teknisk vejledning uden særskilt beregning af honorar herfor, er denne vejledning kun at betragte som rådgivning for køber. Som følge heraf påtager, sælger sig ikke erstatningsansvar som projekterende. Enhver information oplyst af sælger er afgivet efter sælgers bedste evne og kendskab, men kan ikke påføre sælger ansvar.
 2. Mangler og reklamation
  1. Ved levering skal Køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Mangler ved det solgte vil efter Sælgers valg inden for rimelig tid blive afhjulpet eller det solgte omleveret.
  2. Fragtskader skal påføres fragtbrev inden underskrift og modtagelse.
  3. Retten til at afhjælpe fejl eller mangler omfatter afhjælpning af fejl eller mangler forårsaget af fejl relateret til konstruktion, fremstilling eller materialer. Sælger er ikke forpligtet til at tilbyde afhjælpning, såfremt en mangel eller en fejl skyldes forkert anvendelse af produkterne, herunder manglende vedligeholdelse.
  4. Sælger er ikke forpligtet til at afhjælpe enhver mangel eller mangel forårsaget af følgende:
  5.  - Manglende vedligeholdelse.
  6. - Hvis brugsanvisningerne fra Sælger ikke er blevet fulgt.
  7. - Hvis en person, som ikke repræsenterer Sælger, har udført reparationer mv. på Produkterne, uden forudgående samtykke fra Sælger.
  8. - Forkert eller uhensigtsmæssig brug af Produkterne. Anvendelse skal altid ske i henhold til gældende regler, certifikater og test der beskriver produktet korrekte anvendelse.
  9. - Ekstraordinære påvirkninger.
  10. - Brug af uoriginale reservedele eller tilbehør.
  11. Ovennævnte undtagelser gælder for ethvert produkt, der leveres af Sælger, eller enhver særlig konstruktion eller funktion, der leveres på Købers anmodning.
  12. Sliddele er ikke omfattet af Sælgers forpligtelse til at afhjælpe fejl eller mangler.
  13. Sker sådan afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er Køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
  14. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber, straks efter modtagelse og ved konstatering af manglen, eller burde være opdaget, give Sælger skriftligt meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Reklamationer over varernes kvalitet må vedlægges prøver af tilstrækkelig mængde til sikker bedømmelse af reklamationens berettigelse.
  15. Såfremt Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
  16. Har Køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig mangler over for Sælger, kan han ikke senere gøre den gældende.
  17. Er der sket afhjælpning eller omlevering, kan Sælgers mangelsansvar ikke udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.
  18. ATO SUPPLY ApS har tegnet Ingrediens -og Komponent – skade/tab forsikring for 5.000.000,00 kr. Vi dækker behandling og bearbejdnings via erhvervs – produktansvar op til 5.000.000,00 kr.
 3. Ansvarsbegrænsning
  1. Sælger hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
  2. Hvis der fremsættes krav fra tredjepart mod Sælger eller Køber, er den part, der modtager et sådant krav, forpligtet til at underrette den anden part herom.
  3. Sælger kan under ingen omstændigheder blive ansvarlig for et beløb, der er højere end hvad der svarer til fakturaværdien af den ordre som ansvaret omhandler.
  4. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

 1. Det påhviler Sælger uden ugrundet ophold at underrette Køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt.
 2. Produktansvar
  1. I tilfælde af, at Sælger holdes ansvarlig i henhold til reglerne (herunder såvel lovfæstede som de i retspraksis udviklede regler) om "Produktansvar" af en tredjepart, skal Køber skadesløsholde Sælger for alle krav i det omfang, at Sælger har begrænset sit ansvar i henhold til dette afsnit.
  2. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader, tab af overskud eller andre former for indirekte tab.
  3. Sælgers produktansvar uden for Produktansvarslovens anvendelsesområde skal under ingen omstændigheder finde anvendelse 6 (seks) måneder efter, at skaden er indtrådt. Produktansvaret gælder heller ikke for skader, der opstår mere end 5 (fem) år fra leveringsdatoen.
  4. Hvis der fremsættes krav fra tredjepart mod Sælger eller Køber, er den part, der modtager et sådant krav, forpligtet til at underrette den anden part herom.
  5. Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge eller adcitere ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
 3. Returvarer
  1. I udgangspunktet tages leverede varer ikke retur.
  2. Varer modtages kun retur efter særlig herom truffet aftale med Sælger. Medmindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand og for værks-/fabriksemballerede materialers vedkommende, at disse er i original, ubrudt emballage.
 4. Brugsret til værktøj
  1. Såfremt der i forbindelse med samhandel med sælger betales for fremstilling af værktøj hos et aluminiumsværk, opnår Køber alene brugsret til dette værktøj, og kan aldrig opnå ejendomsret til værktøjet eller fordre dette udleveret fra værk eller Sælger. Ejendomsretten til værktøjet forbliver derfor hos Sælger.
 5. Værneting og lovvalg
  1. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres af de almindelige domstole efter dansk ret, idet Retten i Aalborg er aftalt værneting i første instans.
 6. Mock Up og Vareprøver
  1. Vare prøver leveres i mindre grad uden beregning. Ønskes der særlige vareprøver, special malet eller særlig størrelse kan det være forbundet med omkostninger der betales af kunde.
  2. Mock Up materialer. Inden endelig ordre dækker kunde alle omkostninger forbundet med levering af materialer til Mock Up. Ved ordre mindre en 750  kvadratmeter betaler kunden altid for alle omkostninger forbundet med levering af materialer til Mock Up.  Ved Order 750 – 2500 m2 Betaler kunden fuldt ved levering af Mock up og krediteres 50 % ved endelig ordre afregning. Ved ordre over 2500 Plade kvadratmeter dækker Sælger omkostninger til Mock dog max 10.000,00 kr. ex. moms. Omkostninger over 10.000,00 kr. dækkes af kunden. Ved særlige prisaftaler bortfalder betingelser omkring Mockup og kunden bærer selv alle omkostninger.